Kto sme

Metabolické centrum Metabol KLINIK, s. r. o., je situované v centre Bratislavy, na prízemí budovy Slovenskej lekárskej spoločnosti v rámci Medicínskeho centra aj spolu s ďalšími štyrmi ambulantnými pracoviskami (praktickí lekári, internista, imunológ-alergológ).

 

Od svojho vzniku v roku 2008 (v nadväznosti na predchádzajúce bohaté klinické a manažérske skúsenosti) budujeme Metabol KLINIK, s. r. o., ako metabolické centrum zamerané na prevenciu, diagnostiku, liečbu a komplexný manažment diabetikov 1. a 2. typu, gestačného diabetu, metabolického syndrómu (prediabetických stavov), porúch metabolizmu lipidov a obezity s individualizovanou, komplexnou a nadštandardnou starostlivosťou o svojich pacientov.

Časový manažment

Aby doba čakania na vyšetrenie bola čo najkratšia, kladieme veľký dôraz na časový manažment metabolického centra. Pre náročnejších ponúkame možnosť dohodnúť si prednostný termín vyšetrenia, podľa potreby pacienta aj mimo ordinačných hodín. Prostredníctvom telefonickej alebo mailovej komunikácie je možné objednať si termín, doplniť zásobu liekov a pomôcok, ale najmä konzultovať s lekárom v prípade potreby aj mimo objednaného termínu kontroly. Komunikácia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je možná aj v anglickom jazyku.

Personálne obsadenie metabolického centra

  • 1 lekár – špecialista na liečbu diabetes mellitus, porúch látkovej premeny a výživy, špecialista lipidológ (MED PED centrum – centrum zamerané na vyhľadávanie pacientov s familiárnymi formami hypercholesterolémií), certifikovaný špecialista na liečbu obezity (certifikát vystavený Európskou asociáciou pre štúdium obezity – National Fellow of SCOPE)
  • 1 zdravotná diabetologická a edukačná sestra
  • 1 koordinátor klinických štúdií

Technické vybavenie

Okrem štandardného technického vybavenia disponuje centrum prístrojom fungujúcim na princípe bioimpedancie – sstanovujeme ním pomer svalovej a tukovej hmoty v jednotlivých častiach tela, čím je možné u obéznych pacientov (až 90 % diabetikov 2. typu má nadhmotnosť/obezitu) sledovať, ako sa v dôsledku zmien životného štýlu (stravovacích a režimových opatrení) mení pomer svalovej hmoty a tuku.

V každodennej praxi využívame aj prístroj na meranie členkovo-brachiálneho indexu (ABI).

Odborná spolupráca

Diabetes mellitus, najmä 2. typu (diabetici 2. typu tvoria 90 % populácie diabetikov), môže prebiehať skryte aj niekoľko rokov a „ticho“ zapríčiňovať rozsiahle poškodenie cievneho systému. Viac ako 50 % diabetikov 2. typu má prítomné komplikácie už v čase diagnózy. Z mikrovaskulárnych komplikácií je najčastejšie prítomné poškodenie obličiek – diabetická nefropatia, poškodenie sietnice – diabetická retinopatia, poškodenie nervových zakončení – periférna (spojená so zvýšeným rizikom netraumatických amputácií dolných končatín) a autonómna diabetická polyneuropatia. Až 60 % diabetikov 2. typu zomiera na makrovaskulárne komplikácie (infarkt myokardu, cievne mozgové príhody).

Cieľom metabolického centra je prevencia týchto komplikácií, preto vzhľadom na vyššie uvedené (prítomnosť komplikácií pri príchode do centra) veľmi úzko spolupracujeme s ďalšími odbornými ambulanciami (nefrologická, oftalmologická, neurologická, cievna, chirurgická, kardiologická, hypertenziologická, endokrinologická). Metabolické centrum má úzke kontakty aj na ďalšie špičkové pracoviská venujúce sa diagnostike monogénových foriem diabetu, výskumu obezity (Biomedicínske centrum SAV, Bratislava) ako aj diagnostike familiárnej hypercholesterolémie  a ďalších porúch metabolizmu lipidov, spolupracujeme s ostatnými  slovenskými MED PED  centrami, s Národným referenčným centrom pre familiárne hyperlipoproteinémie, ako aj so zahraničnými pracoviskami.

Edukačná činnosť

Na pracovisku vykonávame individuálnu (najčastejšie) alebo skupinovú štruktúrovanú edukáciu pacientov diabetikov, s poruchami metabolizmu lipidov, ako aj obéznych pacientov. V súvislosti s edukáciou pacientov, ako aj v snahe zvýšiť povedomie bežnej slovenskej populácie o rizikách podmieňujúcich vznik takých závažných chronických ochorení, akými diabetes mellitus, poruchy metabolizmu lipidov a obezita bezpochyby sú, publikujeme v rôznych časopisoch, prednášame na podujatiach organizovaných Slovenským zväzom diabetikov, spolupracujeme na tvorbe edukačných materiálov.  

Vedecko-výskumná, pedagogická a publikačná činnosť

Členovia nášho kolektívu sú národnými koordinátormi a riešiteľmi viacerých slovenských vedecko-výskumných projektov, ako aj medzinárodných multicentrických klinických štúdií vo všetkých fázach klinického skúšania. Pracovisko je aktívne zapojené do pedagogických aktivít na pregraduálnej i postgraduálnej úrovni (predatestačné školenia v rámci plnenia programu špecializačného štúdia diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy).  

V roku 2015 bol na pracovisku diagnostikovaný prvý slovenský pacient s homozygotnou formou familiárnej hypercholesterolémie.

Vedúca lekárka metabolického centra MetabolKLINIK s.r.o.

MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD, MPH.

Prezidentka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie, past-prezidentka Slovenskej asociácie aterosklerózy

 

Vyštudovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Má dve atestácie: z Vnútorného lekárstva a odboru Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Medicínske vzdelanie si doplnila doktorandským štúdiom, ktoré úspešne ukončila v roku 2008 na LF UK v Bratislave. Venuje sa aj ďalšiemu postgraduálnemu vzdelávaniu lekárov predovšetkým v diabetológii, obezitológii a lipidológii, ako aj v oblasti liečebnej výživy. Podieľa sa na viacerých významných slovenských i medzinárodných projektoch a štúdiách. Pracovala vo výbore Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), v rokoch 2010 – 2014 bola vedeckou sekretárkou Obezitologickej sekcie SDS, od roku 2014 je prezidentkou Obezitologickej sekcie SDS. Je dlhoročnou členkou výboru Lipidovej sekcie SDS. V roku 2012 jej bolo udelene čestné uznanie, v roku 2017 bronzová medaila za dlhoročnú prínosnú prácu v SDS. Od roku 1993 aktívne pracuje v Slovenskej asociácii aterosklerózy, v rokoch 2002 až 2006 ako vedecká sekretárka, následne do roku 2010 ako prezidentka. Je zakladateľkou Školy lipidológie. Pracuje ako členka medzinárodnej organizácie R3I (Residual Risk Reduction Iniciative) a je aj členkou ďalších medzinárodných organizácii ako EASD (European Association for the Study of Diabetes), EASO (European Association for the Study of Obesity), WOF (Worl Obesity Federation), EAS (European Atherosclerosis Society), IAS (International Atherosclerosi Society). Bohatá je tiež jej publikačná a editorská činnosť, ako aj práca v redakčných radách časopisov. Vydala viac než 200 článkov v domácich aj zahraničných medicínskych periodikách. Je autorkou troch kapitol venovaných lipidológii v monografii Všeobecná endokrinológia, editorkou a autorkou kapitol v monografii Klinická obezitológia, ktorá bola v júni 2014 ocenená Cenou spoločnosti Servier Slovensko, spol. s r. o. a v septembri 2014 cenou Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2013 v kategórii biologické a lekárske vedy.  V decembri 2018 publikovala s ďalšími spoluautormi  monografiu Diéta pri zvýšenom cholesterole a iných poruchách metabolizmu tukov. V roku 2019 bola hlavnou editorkou monografie Diabezita – diabetes a obezita: nerozlučné dvojičky, autorkou troch kapitol v uvedenej monografii,ktorá získala ocenenie Slovenskej diabetologickej spoločnosti, ako aj ocenenie Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2019. Pracuje aj ako lekárka a vedecko-výskumná pracovníčka v Biomedicínskom centre Slovenskej Akadémie Vied. V roku 2019 spolu s ďalšími kolegami založila multidisciplinárnu obezitologickú spoločnosť - Slovenskú obezitologickú asociáciu.

 


Script logo